Hamed Homayoun - Parseh

November 20, 2018

Sender Lyric
Not yet added any Lyric! be first!
Add Lyric
farskids_official
farskidsofficial

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ****

    پایان نظرها با خبری خوب /خیلی خ.ب/کارزار جنگ روانی علیه مردم تمام شده است منبعی معتبر دارد /حال دیگه محلی از اعراب ندارن بروید واموزش ببینید اصول را بیاموزید زمانی طولانی داریم/اگر هم هستن محلی از اعراب ندارن /تمتم شده هستن همین برای مردم پییروزی هست تا صداهای مزاحم هست اندیشیدن به حقوق ناممکن هست /تا وقتی اصول را یاد نگگرفتید به هارت وپورتها توجه نکنید /دقت کنید تحول درونی هست /منابع معتبرن /بود ونبود سیستمهای جنگ روانی محلی از اعراب ندارند داشتند هم دیگر ندارند

  2. ****

    در ثانی این روند کوبیدن سیستمهای روانی ادامه خواهد داشت /خجالت نمیکشن /وتفکر کنید چه کسی به به ملت ایران حمله میکند این مرتیکه بچه کش /این شخص یک فرد روان پریش هست /تحریک درویی ایران جنگ روانی نبود واقعی بود /مگر مداوم کشورهای اروپایی را تهدید نمیکنید که کانال مالی ایجاد نکنن /در صورت ادامه وضعیتی خواهی دید که نگو/ یک شخص بی ابرو بچه کش را انداختن به جان ملتها برای منافع شخصی یک گروه ومداوم دم از ازادی میزنن /شرم وحیا خیلی خوب هست بعضی مواقع دیگه کامنتهای من تموم هست واقعن تمام هست از رسانهایی که بهتون گفتم زمانه وایران لیبرال حذفشون کنید جزئی فاسد از دستگاه فاسد ضد مردم پروپاگاند هستن/بقیه داخلی ودورسانه اروپا وروسیه خوبن باقی فاسدن /دقت کنید همدست کیا هستن.کسانی که غیر از مرگ وخون نمیشناسن وفقط کارشون جنگ با ملتها هست /از مکافات عمل غافل نشو گندم از گندم بروید جو زجو /دنیا زمانی زیاد خواهد داشت ویادتون باشد دیگر کامنتی از من نخواهید دید این سعودی بود که باید تحریم میشد نه مردم ایران که معلوم نیست چه ضدیتی بهاشون دارن