مجله سرگرمی فارس کیدذ

مدیر و موسس وبسایت

 • Farskids admin

  Masoud . E

  مدیر

 • Farskids admin

  Reza . K

  مدیر

نویسندگان و تیم تحریریه وبسایت

 • Farskids admin

  Mohammad .Sh

  دبیر بخش سرگرمی

 • Farskids admin

  Mohammad .M

  دبیر بخش سرگرمی