فرم تماس

  ایمیل رسمی سایت فارس کیدذ :

  music.farskids@gmail.com

  مشاوره و پخش موزیک:

  reza@farskids.me

  0912-043-2839

  masoud@farskids.me

  0912-780-6812

  تبلیغات:

  0910-957-4120