آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

asemanash ra gerefte tang dar aghosh

ابر با آن پوستین نم ناکش

abr ba on postine namnakash

باغ بی برگی که میگوید زیبا نیست

baghe bi bargi ke migoyad ziba nist

باغ بی برگی روز و شب تنهاست

baghe bibargi roz o shab tanhast

با سکوت پاک غمناکش

ba sokote pake ghamnakash

باغ بی برگی که می گوید زیبا نیست

baghe bibargi ke migoyad ziba nist

باغ بی برگی که میگوید زیبا نیست

baghe bi bargi ke migoyad ziba nist

باغ بی برگی روز و شب تنهاست

baghe bibargi roz o shab tanhast

با سکوت پاک غمناکش

ba sokote pake ghamnakash

باغ بی برگی که می گوید زیبا نیست

baghe bibargi ke migoyad ziba nist